Välkommen till Andelsägarbolagets blogg.

Här kommer vi berätta om aktuella händelser som berör det som vi på Andelsägarbolaget brinner för och dagligen arbetar med nämligen att utveckla bostadsområden i Sverige genom Delägarboende.

Vill du lämna tips och synpunkter eller kommenterar så gör gärna det

Välkommen!

Henrik Friman, VD

torsdag 15 mars 2018

Konferens i Botkyrka


Ebba Östlin KS ordförande i Botkyrka kommun och
Stefan Aydin,reg. fastighetsmäklare i Botkyrka

I går besökte jag en konferens om socialt hållbart byggande. Konferensen hölls på Subtopia Alby i Botkyrka. Subtopia är en fantastisk anläggning för konferens och det verkar vara bra puls där. Dessutom har man tydligen väldigt goda luncher. Värt ett besök!

Botkyrka är en plats där man håller hög profil i många frågor och runt om i landet är man inte förvånad över att testområdet för Andelsägande just blev där.

Temat på konferensen var "Dags för socialt hållbart byggande".
Hållbarhetskonferenser är ju något som dagligen förekommer och det pratas mycket om det hållbara samhället och målen för Agenda 2030. Ordet hållbarhet måste vara starkt på väg upp i listorna över mest använda ord och det är ju positivt, förutsatt att människor också agerar hållbart.

För oss som sedan 10 år just fokusera på att skapa hållbara förortsområden i landet slås man av hur många talar mer om vad än hur. Bristen på konkreta åtgärder är påtaglig.

Visst är bilden i media om förorterna betydligt mer negativ än den man möts av när man besöker miljonprogramsområden och talar med människor. Det är trots det flera saker som är oroväckande och som måste hanteras
Bostadssegregationen är påtaglig och det går inte blunda för att spiralen går åt fel håll. Polisen klassar 61 områden i landet som utsatta och av dessa 23 områden som "särskilt utsatta".

Eva Nilsson-Lundmark & Ingvar Nilsson
"Utanförskapets omfattning i cirka 200 stadsdelar i landet är betydande och växer av egen kraft. Det berör direkt de cirka 500.000 människor som bor där, men övriga 94 procent av befolkningen indirekt. Detta leder inte bara till stora kostnader utan riskerar också att slita sönder hela vår välfärdsmodell. Om vi inget gör blir det bara värre och värre. Utvecklingen är självaccelererande”.

Att vända en negativ spiral kräver många konkreta åtgärder men vår övertygelse är att om inte människor i området känner att man är delaktig och blir inbjuden på riktigt så vänder det inte.
Delägarboende är en pusselbit som tillsammans med andra åtgärder måste genomföras.

Man kan alltid vara politiskt korrekt och säga att vi ska bygga bostadsrätter där hyresrätten är dominerande. Visst kan det vara en dellösning men man glömmer då en del effekter som kan vara negativa. Man skapar segmentering i området med risk och det blir ett "vi och dom". Flyttar hushåll som vill äga till bostadsrätten tappar fastighetsbolaget en värdefull hyresgäst som då inte investerar sitt kapital så det kommer fastigheten och kvarboende hyresgäster tillgodo. Möjligheten att finansiera hållbar upprustning genom hyreshöjning blir då svårare och man tvingas göra minimala åtgärder i fastigheterna.
Miljonprogrammen förbrukar normalt mycket energi och behovet av klimatåtgärder måste hanteras när man nu ska upprusta byggnaderna. Eftersom alla kostnader i princip måste finansieras genom hyreshöjningar blir effekten att man avstår åtgärden för att hålla nere hyreshöjningen.
Många fastighetsbolag är därför inne på att genomföra så lite som möjligt vid renovering. Man funderar då på hur detta bidrar till att nå FN:s klimatmål - troligen väldigt lite.
Det är ca 150 000 lägenheter som bara i allmännyttan ska renoveras kommande 10 år. Hyggligt viktigt att göra rätt och hållbart!

Man vet idag att ca 30-50% av människor i miljonprogramsområden vill kunna äga sitt boende.
Om man menar allvar med att lyssna på människor och deras preferenser så är det ju "tjänstefel" att inte ta tillvara på denna kraft och möjlighet.
Med Delägarboende säljer man till boende och får då in kapital till att upprusta fastigheterna och med en för hyresgästerna rimlig hyreshöjning. Dessutom minskar man bostadssegregationen och uppnår den viktiga trapphusintegrationen.
Detta är för oss konkreta åtgärder för social hållbarhet

När man ska utveckla hållbara bostadsområden måste man få med de boende på riktigt annars fortsätter en negativ utveckling, Det är nu rätt tid att agera och jag hoppas och tror att beslutsfattare förstår att konsumentmakt är något man måste förhålla sig till över tiden.


torsdag 8 februari 2018

Projektstart i Botkyrka

Nu drar arbetet med den nya etappen i Botkyrka igång.
Under veckan har jag deltagit i ett första projektmöte tillsammans med Botkyrkabyggen. Ett väldigt bra projektmöte med mycket engagerad personal från bolagets olika avdelningar.
Försäljningen kommer att ske under hela 2018 och berör tidigare tre Andelsfastigheter men även en ny fastighet med ca 200 lägenheter.
Andelsägarmetoden har nu funnits hos Botkyrkabyggen sedan 2014 och omfattar totalt 65 Andelsägarlägenheter.
Vi vet att intresset är stort och det ska bli spännande att medverka i denna nya etapp.
Andelsfastigheten på Odlingsvägen i Storvreten

onsdag 24 januari 2018

Lunchmöte med en professor

Förra veckan träffade vi professor Hans Lind på ett lunchmöte.
Hans har sedan 2011 varit ett bra bollplank för oss och också tagit upp Andelsägarmetoden i några artikar och även i sin bok, Åtkomliga bostäder.
Jag fick lära mig ett nytt begrepp - Basbostad. Med basbostad menas en bostad som är sådan att den efterfrågas av ett hushåll som, av olika skäl, vill lägga så lite pengar som möjligt på sin bostad. Självklart ska basbostaden uppfylla alla normer för att tillgodose bl.a. hälsa och säkerhet.
Detta innebär att man kan göra avkall på viss standard och funktion samt att läget kan vara "sämre" (område, våningsplan, väderstreck etc.).
För oss är detta begrepp intressant eftersom vi nu kommer lansera möjligheten att kombinera Andelsägarlägenheter och hyreslägenheter med rimlig hyra.
Genom att kombinera dessa upplåtelseformer skapas det vi kallar Trapphusintegration och dessutom ger intäkterna från försäljning av andelar lägre kapitalkostnad. Sammantaget skapar vi då möjlighet för såväl långsiktig social- som ekonomisk hållbarhet.
En god lunch med Hans ger alltid nya vinklar och vi hoppas kunna fortsätta samarbete och samtalen med Hans.
Professor Hans Lind

fredag 22 december 2017

Året som gick

Året närmar sig sitt slut och man kan som vanligt säga att ett år går väldigt fort. Jag kan konstatera att Andelsägarbolaget går in på sitt nionde verksamhetsår snart, otroligt.
Det har varit ett framgångsrikt år för Andelsägarbolaget.
Vi slutförde ombildningen av totalt 22 lägenheter på Odlingsvägen i Storvreten med priser över allas förväntningar, vi har gjort en slutrapportering kring de genomförda försäljningarna i Botkyrka och den visar att införandet av Andelsägarlägenheter har gått väldigt bra.
Vi sprider nu informationen om denna ägarform som vi numera kallar DELÄGARBOENDE och hur den kan utveckla de svenska ytterområderna på ett postivt sätt. Vi träffar då bland annat företrädare för de politska partierna, hyresgäströrelsen, banker, kommuner men framförallt många större fastighetsbolag som visat stort intresse för Delägarboende.
Vi räknar med att under nästa år etablera metoden på fler platser i landet och kanske om ett par år även internationellt. Naturligtvis fortsätter vi också med att ombilda fler lägenheter i Botyrka enligt tidigare beslut.

Vi vill nu passa på att önska alla som vi jobbar med en skön julhelg och tacka för samarbetet under 2017.
Vi ser fram emot ett nytt spännande år för Delägarboende 2018.

söndag 19 november 2017

Möte med Ola Johansson, Centerpartiet

foto: Centerpartiet
Ola Johansson (C), foto: Centerpartiet
Denna vecka har jag åter fått möjligheten att presentera Delägarboende för en riksdagspolitiker. 
Ola Johansson är Centerpartiets bostadspolitiske talesperson.

Som jag tidigare nämnt i min blogg är det viktigt för oss att alla partier får en presentation av vad vi håller på med och framförallt vad målsättningen är med att införa Delägarboende i våra miljonprogram. 
Ola sitter i civilutskottet och är engagerad och bekymrad över den segregation som råder i storstadskommunerna.  Vi diskuterade allmänt om våra ytterområden och beskrev vad vi gjort i Botkyrka och att vi nu samtalar med flera kommuner runt om i landet. Som alltid får vi frågan om det är några politiska beslut som behövs för att Delägarboende och liknande ägarformer ska kunna ta fart. Vi har inga såda önskemål just nu utan anpassar Andelsägarmetoden till det reglerverk och lagar som gäller. I framtiden  finns en del som kan göra modellen ännu mer attraktiv men först vill vi göra klart etableringen i de större regionerna.
Jag tackar Ola för ett trevligt mottagande och bra samtal.

tisdag 17 oktober 2017

Trapphusintegration - så minskar vi bostadssegregationenSedan snart 10 år har vi arbetat med områdesutveckling för sk. miljonprogramsområden. Vi har träffat fastighetsbolag, kommuner, intresseorganisationer och framförallt hyresgäster.Alla talar om hur bostadsmarknaden successivt blir mer segregerad och att detta i förlängningen är ett av våra största samhällsproblem. Våra miljonprogramsområden byggdes under tillväxtåren och har sedan dess fått stämpel som problemområden och en plats man inte vill flytta till. En nyligen publicerad undersökning av Hyresgästföreningen och Mäklarsamfundet visar att 51% av hyresgäster vill äga sitt boende om det var möjligt.

När vi intervjuat många boende i själva området får man en bild som visar att många trivs mycket bra och har stora förhoppningar att området ska utvecklas och att människor som inte bor i området ska få mer positiv bild. I ytterområden kanske siffran är lägre men fortfarande på en hög nivå, enligt många fastighetsägare mellan 30- 40%. Effekten av detta blir att fler och fler som vill äga väljer annat område om inte möjligheten till ägande finns, tyvärr är det ofta de hushåll som har arbete och en stabil ekonomi som väljer att flytta. Effekten av detta blir att områdets köpkraft blir svagare och detta sker samtidigt som byggnader behöver upprustas och hyran höjas. Man får en negativ spiral och en utveckling som inte är hållbar. Flera kommuner prövar att "plöja in pengar" i området men ofta utan effekt alternativt sälja delar av beståndet till annan förvaltare som får hantera frågan. Hittills finns få lyckade satsningar att beskåda.

Alla människor vill bli sedda och delaktiga och det gäller även de som bor i våra miljonprogramområden. Skapas inte förutsättningar för detta kommer den negativa utvecklingen att fortsätta och segregationen på bostadsmarknaden öka.

Låt oss därför skapa lösningar som tar hänsyn till vad människor vill och vad som behöver lösas. Vi har utvecklat Delägarboende med utgångspunkt från det vi vet om våra ytterområden och de som bor där och skapat en ägarform som ska bidra till hållbar social- och ekonomisk utveckling.

Vad är då Trapphusintegration?

När en fastighet ombildas med Andelsägarmetoden innebär det att fastighetsbolaget långsiktigt fortsätter att ha det övergripande ansvaret för gemensam förvaltning, hyresgästerna är kvar som tidigare och får ingen förändring och de hushåll som köper andelar blir Andelsägare och får ansvar för Andelsägarlägenheten. På detta sätt kommer på sikt hushåll med olika ekonomiska förutsättning och bakgrund att blandas i en och samma fastighet (Andelsfastigheten). I Andelsägarmetodens regelverk är inskrivet att det alltid ska vara minst 1/3 av lägenheterna som upplåts med hyresrätt. Utanför respektive lägenhet har hyresgäst och Andelsägare samma rättigheter och skyldigheter.

Denna form av integration brukar i forskningen kallas pepper-potting, det vill säga en pepparströareffekt som motverkar uppdelning av olika hushålls/befolkningsgrupper.

Vi kallar detta för Trapphusintegration.

Det vi vet är att hushåll med olika ekonomiska förutsättningar blandas i en Andelsfastighet. Nu finns denna möjlighet att skapa en hållbar social utveckling och ett verktyg för detta är Delägarboende.
onsdag 11 oktober 2017

Nya marknader för DelägarboendeIntresset för Delägarboende har ökat betydligt efter framgången med försäljningarna i Botkyrka.Fler och fler fastighetsbolag börja förstå hur Delägarboende kan bidra till positiv utveckling i miljonprogramsområden.Andelsägarbolaget diskuterar nu med flera fastighetsbolag runt om i landet och det finns ett antal gemensamma behov som måste lösas och där Delägarboende är en viktig pusselbit.
  • renovering av befintliga fastigheter 
  • behov av nyproduktion/förtätning 
  • förbättra närmiljön /energieffektivisering 
  • skapa mer blandade upplåtelseformer 
  • förbättra områdenas rykte 
  • ökad stabilitet och motverka segregation 
Nu har ytterligare en kommun öppnat för möjligheten med Delägarboende. Sundbybergs kommunala fastighetsbolag Förvaltaren har öppnat för möjlighet till att använda Andelsägarmetoden i lämpliga områden. Det är framförallt i Hallonbergen som det kan bli aktuellt.


Läs mer i tidningen Vi i Sundbyberg